KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Z inicjatywą przedsięwzięcia wyszedł Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Krótko potem, we wrześniu ubiegłego…

Czytaj...
HARD ROCK HOTEL

HARD ROCK HOTEL

Jedna z najnowszych realizacji, za którą stoi firma stoneCIRCLE, zyskała wiele prestiżowych nagród. Bar hotelowy otrzymał nagrodę Best…

Czytaj...
LAGASCA 99 I COSENTINO

LAGASCA 99 I COSENTINO

Zlokalizowany w dzielnicy Salamanca w Madrycie budynek mieszkalny Lagasca 99 nawiązuje swym charakterem do obiektów architektury wokół niego,…

Czytaj...
BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

Taki apel do Ministerstwa Rozwoju wydało w połowie sierpnia br. dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej.

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Jedność w różnorodności

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Jedność w różnorodności

Skoro migracja ludności jest ostatnimi czasy wzmożona, to i różnice w kwalifikacjach osób pochodzących z różnych krajów są coraz mocniej odczuwalne. I coraz bardziej daje o sobie znać brak spójnych opisów kompetencji zawodowych.

Nie tylko luka kadrowa i kompetencyjna w budownictwie z każdym rokiem się pogłębia, ale też efekt tzw. dziury pokoleniowej oraz niżu demograficznego ma katastrofalne skutki w postaci postępującej deprecjacji zawodów budowlanych. Na długo przed obecną sytuacją pojawił się pomysł na narzędzia, które będą służyły uporządkowaniu kwestii unifikacji kwalifikacji zawodowych, zawodów, specjalności i standardów kompetencji. Zintegrowany system kwalifikacji (w skrócie: ZSK) jest jednym z narzędzi koordynacji polityki państwa w zakresie uczenia się przez całe życie, stanowiącego odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie kwalifikacji wprowadziła w sposób formalny nową kategorię kwalifikacji zwanych rynkowymi. Od tego czasu w poszczególnych resortach procedowanych jest ponad 40 wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych, przygotowywany jest również przegląd kwalifikacji uregulowanych przepisami prawa. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia – na takich fundamentach budowane są wszystkie „ramy edukacyjne”, których projekty powstają przy wsparciu specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych. Nie inny jest rodowód prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie (SRK-Bud).
SRK-BUD

Jedność w_różnorodności_fot_1_-_R._Dobrowolski

Fot 1: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie (ang. Lifelong Learning) to fundament europejskiej ramy kwalifikacji. Więcej informacji o kształceniu ustawicznym na: www.kwalifikacje.gov.pl.

W kwietniu 2017 r. ukonstytuowała się Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie. Prace Rady zostały zainicjowane przez partnerstwo Związku Zawodowego „Budowlani” (lider), Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej. Wniosek konkursowy złożony przez Partnerstwo uzyskał akceptację PARP i finansowanie w ramach działania „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, które zapewnia Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Skarb Państwa. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2022 r. W Radzie jest dziś szereg podmiotów związanych z budownictwem, a wśród nich przedsiębiorstwa budowlane, instytuty badawcze, szkoły wyższe, szkoły zawodowe, podmioty edukacji pozaformalnej, partnerzy społeczni, organizacje branżowe, regulatorzy i instytucje rynku pracy. Dlaczego aktywność SRK-Bud nie powinna ujść uwadze reprezentacji branżowej środowiska kamieniarskiego w Polsce?

Po pierwsze dlatego, że ZSK pozwala na porównywanie kwalifikacji pomiędzy sobą. Na poziomie unijnym takim referencyjnym odnośnikiem są europejskie ramy kwalifikacji, a podobne rozwiązania funkcjonujące w ponad 190 krajach pozwalają aktywnym zawodowo weryfikować i potwierdzać swe umiejętności np. w związku z emigracją zarobkową – zwłaszcza kwalifikacje nadawane poza szkołami i uczelniami, w toku samokształcenia się czy nabywania specyficznych branżowych umiejętności. Idzie o to, by mając na uwadze ogromną mobilność współczesnych pracowników, znaleźć łatwy i transparentny klucz do porównywania kwalifikacji nadawanych poza szkołami i uczelniami oraz potwierdzania już nabytych kompetencji.

Po drugie – interesujące nas tu kompetencje zawodowe i kwalifikacje w sektorze budownictwa są obecnie przedmiotem wzmożonych badań i prac, by wspomnieć projekt rozporządzenia włączającego SRK-Bud do zintegrowanego systemu kwalifikacji (wrzesień 2018 r.) czy projekt systemowy Infodoradca (prace zostaną zakończone w połowie 2019 r.). Pod koniec ubiegłego roku przedstawiono informację o stanie realizacji projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Szczególną uwagę poświęcono nowym uprawnieniom Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie wynikającym ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty i zmian w innych ustawach dotyczących rynku pracy. Grupa robocza jest zaangażowana w prace nad raportem dotyczącym narzędzi i mechanizmów walidacji i certyfikacji.

Po trzecie wreszcie – pośród 63 zawodów zaliczonych do sektora budownictwa jest brukarz (kod w klasyfikacji zawodów i specjalności: 711205), monter kamiennych elementów budowlanych (kod 711201), monter fasad (kod 712304), szlifierz kamienia (kod 811409). Ten ostatni to pracownik, który obsługuje szlifierki i polerki mechaniczne przy szlifowaniu i polerowaniu płyt mozaikowych oraz płyt i elementów lastrykowych, kamieni naturalnych i sztucznych; wybiera i kwalifikuje przetarte płyty do szlifowania przy uwzględnieniu ich jakości i wymiarów; dobiera materiały ścierne, segmenty karborundowe oraz różnego rodzaju tarcze (…). Dla każdego zawodu przypisana powinna być ścieżka walidacji – uznania umiejętności nabytych w trakcie całego rozwoju zawodowego. I tak np. dla brukarza znajdziemy dziś opis: „Osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w zawodzie brukarza powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku drogownictwo lub budownictwo, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie brukarz. Do pracy mogą być również przyjmowane osoby bez żadnego przygotowania zawodowego, po ukończeniu gimnazjum, które zostaną przeszkolone w zakresie układania nawierzchni brukowej. Atutem jest posiadanie świadectwa ukończenia kursu obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz urządzeń stosowanych do zagęszczania podłoża. Przy zatrudnianiu w zawodzie brukarza brana jest pod uwagę ogólna sprawność fizyczna”.
Wspomnijmy, że dla branży górniczo-wiertniczej wyróżniono takie zawody jak np. technik przeróbki kopalin stałych, wiertacz, operator maszyn i urządzeń przeróbczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ JAKO KRYTERIUM
Pracodawcy – także przecież z branży kamieniarskiej – od lat narzekają na szkolnictwo zawodowe, które ich zdaniem kształci zbyt „teoretycznie” i nie zapewnia dopływu wykwalifikowanych pracowników wąskich specjalizacji. Szkoły z kolei narzekają na brak zainteresowania pracodawców współpracą w kształceniu praktycznym uczniów. Raczej wszyscy są świadomi, że dyplomy niewiele dają na rynku pracy, bo pracodawcy małą uwagę przywiązują do formalnego potwierdzenia kwalifikacji. A co dopiero mówić o faktycznym poziomie kursów oferowanych via internet, które wieńczy jakiś certyfikat.

Co więc zyskają firmy i pracownicy działający w branży czy na rzecz branży kamieniarskiej? Finałem prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie ma być wypracowanie standardów w opisie (językowym) wiedzy i umiejętności, jakich wymaga się na konkretnych stanowiskach. A także zbliżenie standardów oraz programów kształcenia do realnych potrzeb rynkowych.

Jakie kompetencje, jaka wiedza jest nieodzowna, a kiedy nabyte umiejętności mogą okazać się cenniejsze niż formalne wykształcenie, by spełniać oczekiwania pracodawców? Usługi budowlane wykonuje w Polsce ponad 400 tysięcy podmiotów, z czego aż 96% to mikrofirmy, zatrudniające do 9 pracowników. To rozdrobnienie, wrażliwość na wahania koniunkturalne i stale utrzymująca się luka kompetencyjna stanowią niemałą przeszkodę, by przy redagowaniu ogłoszeń rekrutacyjnych używać kluczowych słów, które w sposób niebudzący wątpliwości trafią do pożądanych adresatów na rynku pracy. Wspólnotowy rynek pracy wyczekuje spójnych narzędzi do porównywania certyfikatów uzyskiwanych przez pracowników w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Już dziś takie narzędzie do porównywania kwalifikacji sektorowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym to europejska rama kwalifikacji.

Rafał Dobrowolski

 

Cykl życia pokryć podłogowych

 
Cykl życia pokryć podłogowych

Niemieckie Stowarzyszenie Kamienia Naturalnego DNV wezwało inne kraje do przetłumaczenia angielskiej wersji niniejszej publikacji w celu wykorzystania wniosków z niej płynących na własne potrzeby marketingowe. Tym bardziej że kamień naturalny osiągnął znakomite wyniki w porównaniu z innymi materiałami.

Badanie przeprowadzone przez Niemieckie Stowarzyszenie Kamienia Naturalnego (DNV, Deutscher Naturwerkstein-Verband) można odczytywać jako kolejny znak świadczący o zmianach w świadomości branży kamieniarskiej. Sztandarowym przykładem dzielenia się wiedzą może być „Use Natural Stone” (skorzystaj z kamienia naturalnego) – kampania prowadzona przez amerykański instytut kamienia naturalnego (US Natural Stone Institute). O popularności tego typu badań świadczy fakt, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Kamienia Naturalnego Wonasa finansowo wspiera tego typu projekty.

Obecnie Niemcy starają się zachęcić inne kraje do przetłumaczenia wniosków z badań i wykorzystania ich na lokalnych rynkach. Aby ułatwić tłumaczenie, DNV przedstawiło angielską wersję swojego opracowania. Należy pamiętać, że oryginalne opracowanie zostało sporządzone w języku niemieckim. Tym niemniej publiczne udostępnianie badań w internecie jest zabiegiem powszechnym, który spotyka się z pozytywnym odbiorem i przyczynia się do upowszechniania dobrych praktyk.
„Nachhaltigkeitsstudie – Ökobilanz von Bodenbelägen” (Badanie nad zrównoważonym rozwojem – ocena cyklu życia pokryć podłogowych) jest kompilacją danych naukowych, które są wykorzystywane do oceny ekologicznych skutków wykorzystania kamienia naturalnego, dużych płytek ceramicznych, PCV, laminatu i parkietu. Badanie obejmuje okres 50 lat, w którym wykorzystywano powyższe materiały do kładzenia podłóg w miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu. Wyniki badań dotyczą również gospodarstw domowych. Poniższe dane są więc istotnym narzędziem w przekonywaniu właścicieli budynków i architektów o rosnącym znaczeniu bilansu tzw. cyklu życia materiałów. Bezpośrednie porównanie pokazuje, że „pokrycia podłogowe z kamienia naturalnego mają dużo lepszy cykl życia w przypadku produkcji, wdrożenia oraz codziennego zastosowania niż duże płytki ceramiczne, pokrycia dywanowe, PCV, laminat czy parkiet”.

tabela DNV

WOG (współczynnik ocieplenia globalnego) w kg ekwiwalentu CO2 podczas całego cyklu życia różnych pokryć podłogowych

Okazuje się, że efekt cieplarniany dywanu jest 20 razy większy niż kamienia naturalnego (zob. wykres). W liczbach wygląda to następująco: 10,9 kg ekwiwalentu CO2 w przypadku kamienia naturalnego wobec 223 kg ekwiwalentu CO2 w przypadku dywanu. Ekwiwalent CO2 pokazuje, jak dużo gazu cieplarnianego zostaje wytworzonego i uwolnionego podczas produkcji i wykorzystywania materiału budowlanego.
Zbliżone wyniki otrzymano w przypadku płytek o standardowych rozmiarach. Ekologiczny cykl życia płytki z kamienia naturalnego jest ok. 84% niższy niż dużych płytek ceramicznych.
W powyższym wykresie WOG oznacza współczynnik ocieplenia globalnego. Badanie przeprowadził Instytut Materiałów Budowlanych Uniwersytetu w Stuttgarcie. Należy zauważyć, że analiza danych objęła nie tylko wcześniej wspomniane materiały, ale również wymagania dotyczące montażu. Pod uwagę wzięto również różne powszechnie stosowane powłoki impregnacyjne gwarantujące wodoszczelność.
 
Transport jest z oczywistych względów ważnym aspektem cyklu życia produktu. Stowarzyszenie DNV porównało kamień z miejscowych kamieniołomów z kamieniem z innych krajów Unii Europejskiej oraz Bliskiego Wschodu. Dla Niemiec zastosowano standardową wartość 100 km dla transportu ciężarówką. Podstawą do obliczeń dla pozostałych krajów UE była odległość 2000 km, natomiast dla krajów azjatyckich 18 600 km statkiem + 150 km ciężarówką i/lub 200 km transportem kolejowym.

Najbardziej zaskakująca okazała się różnica pomiędzy cyklem życia kamienia lokalnego (niemieckiego), a tego spoza Niemiec. Niemiecki kamień zużywa 0,16 kg ekwiwalentu CO2 na m² posadzki, europejski kamień 3,2 kg ekwiwalentu CO2 na m² posadzki, natomiast chiński kamień 7,9 kg ekwiwalentu CO2 na m² posadzki.
Wysoka ocena ekologicznego cyklu życia kamienia naturalnego jest faktem powszechnie znanym. W przypadku kamienia naturalnego nie występuje konieczność przetwarzania materiału. Na wysoką ocenę zasługuje również wyjątkowa długowieczność kamienia naturalnego.
 
Usuwanie materiału po wykorzystaniu nie było przedmiotem badania, lecz nawet tu kamień wygrałby zdecydowanie, gdyż może być wielokrotnie odzyskiwany i nie musi być usuwany osobno. Kamień po prostu wraca tam, skąd pochodzi, czyli do ziemi. Obliczenia te były jednak trudne do oceny.
Badanie zostało sfinansowane ze środków DNV przy wsparciu Schweizer Verband NVS (szwajcarskiego odpowiednika DNV). W finansowaniu projektu wzięła również udział firma Franken Schotter Company, a także firmy branży chemicznej: Sopro i Akemie.
tłumaczenie J. Mihułka

 

Targi Vitoria Stone Fair 2019 w Brazylii

Targi Vitoria Stone Fair 2019 w Brazylii
Vitoria Stone Fair – Marmomac Latin America to jedno z ważniejszych wydarzeń sektora kamienia, które przyciąga zwiedzających z całego świata, w tym również z Polski. Organizator oczekiwał, że w tym roku przybędzie około 15 tysięcy zwiedzających. Do zamknięcia marcowego wydania ŚK dokładnych statystyk jednak nie podano.

1 targi_Brazylia_na_otwarcie
fot. 1. Zwiedzający z Polski wraz z red. nacz. „Świata Kamienia” Adrianą Czekaj przed wejściem na targi. Fot. redakcja

To już 47. edycja międzynarodowych targów organizowanych przez firmę Milaneze & Milaneze, należącą do grupy Veronafiere – organizatora największych na świecie targów kamieniarskich w Weronie. Vitoria Stone Fair – Marmomac Latin America nie bez powodu odbywają się w regionie Espírito Santo. Około 80% eksportu kamiennego surowca jest wynikiem uzyskanym wyłącznie przez ten stan. Tutaj zainstalowany jest największy park maszynowy sektora kamieniarskiego, który zapewnia około 125 tysięcy miejsc pracy i stanowi źródło 8% PKB. W 2018 roku region ten utrzymał główną pozycję w eksporcie, uzyskując 79 procent. W rankingu na 30 największych eksporterów w sektorze kamienia naturalnego 28 firm znajduje sie właśnie w stanie Espírito Santo. Siła brazylijskiego sektora kamieni naturalnych wciąż rośnie na rynku międzynarodowym. Dane pochodzące z Brazylijskiego Stowarzyszenia Kamieni Ozdobnych (Abirochas) wskazują, że Brazylia znajduje się na czwartym miejscu spośród wszystkich państw, które wydobywają kamień. Odpowiada to 7% światowej produkcji sektora kamieniarskiego. Transakcje handlowe w 2018 r. zamknęły się eksportem w wysokości 922,5 mln USD. Stany Zjednoczone, Chiny i Włochy utrzymały pozycję lidera. Espírito Santo z kolei wiedzie prym w Brazylii, odpowiadając za 711,3 mln USD eksportu.
Targi w ostatnich dwóch latach przeżywały zawirowania związane z sytuacją gospodarczą kraju, strajkiem policjantów w 2017 r. oraz odwołaniem imprezy na trzy dni przed jej rozpoczęciem i zmianą terminu organizacji z lutego na czerwiec. W 2018 r. targi również odbyły się w czerwcu. Jednak termin czerwcowy się nie sprawdził i w tym roku powrócono do lutego. Prawdopodobnie te wydarzenia w największym stopniu wpłynęły na zmniejszenie liczby wystawców w roku 2019.

2 targi_Brazylia

fot. 2 Część grupy z programu Buyers Club zaoferowanego przez organizatora targów. Fot. Ana Luiza M. Ramos

PIERWSZE WRAŻENIE
Zwiedzający, którzy na targi przyjechali tu nie po raz pierwszy, różnicę zauważyli natychmiast. Jednakże sami wystawcy zapytani o efekt biznesowy wyrażali satysfakcję z ilości złożonych zamówień i zainteresowania ofertą. Stoiska wystawców z Brazylii, Chin, Hiszpanii, Włoch, Indii, Portugalii, Korei Południowej, Rosji prezentowały bogatą ofertę kamieni naturalnych w postaci płyt, płytek czy bloków, kwarcytów, maszyn i narzędzi do obróbki kamienia, chemii kamieniarskiej oraz różnych usług dla branży. Organizator zadbał również o oprawę merytoryczną. Zorganizowano prelekcje i prezentacje dla zwiedzających i dwie bardzo ciekawe inicjatywy, które przyciągnęły wielu oglądających. Były to Brazilian Stones Original Design oraz Brazilian Stone Collection. Pierwsza to prezentacja wykonanych w kamieniu brazylijskim projektów architektury użytkowej – stolików, półek, talerzy, ławek itp. – na wzór wystawy The Italian Stone Theatre w Weronie prezentowanej podczas targów Marmomac. Znani w kraju projektanci z marmurów, granitów i kwarcytów stworzyli swoiste dzieła sztuki. Po targach eksponaty mają być prezentowane na innych międzynarodowych targach, trafią też do renomowanych sklepów z dekoracjami. „Design i sztuka to najlepsze sposoby na dodawanie wartości sektorowi kamieniarskiemu i prezentowanie całej lekkości i wszechstronności, jakie może wydobyć z kamienia” – podkreślił w swojej wypowiedzi na temat wystawy Vivian Coser, architekt i kurator brazylijskiego projektu.


3 targi_Brazylia

fot. 3 Blue Macaubas – blok egzotycznego niebieskiego kamienia naturalnego. Wszystkim się podoba, ale tylko nieliczni mogą sobie na niego pozwolić. Fot. A. Czekaj

Druga ze wspomnianych inicjatyw – Brazilian Stone Collection – to prezentacja brazylijskich kamiennych trendów na rok 2019. Przykładem nowego materiału jest kwarcyt Zanet White z grupy Monte Sião Capixaba. Firma Margramar wykorzystała targi na oficjalną prezentację półszlachetnych kamieni o imieniu Jade. Materiał składa się z różnych rodzajów kamieni półszlachetnych, jest idealny do stosowania na blaty kuchenne, w łazienkach, na podłogi i kosztuje 725 USD za metr kwadratowy. Prezentowano również kwarcyty Zurych i Vibranium, które są już trendem na rynku krajowym i międzynarodowym. Firma Granduvale proponuje Marinace Black, który został już zastosowany do wykonania podłóg i blatów na międzynarodowym statku wycieczkowym. Grupa Guidoni postawiła w roku 2019 na egzotyczny granit Via Lactea. Również cieszący się popularnością w Polsce.

4 targi_Brazylia

fot. 4 Stoiska wystawców są tak przygotowane, aby wyeksponować walory poszczególnych kamieni. Fot. A. Czekaj

LUKSUS I EKSKLUZYWNOŚĆ
Inne zaprezentowane luksusowe i ekskluzywne materiały to: kwarcyt Venaria Reale, odkryty niedawno przez PBA Stone; kwarcyt Fayru o półprzezroczystych kryształach; Harpia Crystal i Parla Venta od firmy Quartzblue; granit Riviera i marmur Marrakesh z Grupy Qualitá; Green Peace, Aurora Borealle i Yosemite Falls od firmy Brasigran; Venon, Ocean Blue i Santorini Cross Cut z Cajugram; Blue Moon, Blue Velvet i Avocatus z Magban; kwarcyt Gaya z Marbrasa. To tylko niektóre z propozycji rynku brazylijskiego.
Eksponaty wystawy Brazilian Stones Original Design, jak i prezentację propozycji na rok 2019 w ramach Brazilian Stone Collection pokazano w osobnym, zaciemnionym pawilonie, podkreślając światłem walory kolorystyczne poszczególnych kamieni. Taki kierunek prezentacji krajowych zasobów kamiennych jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem, bo działa na wyobraźnię klientów. Współpraca przy projektowaniu i wykonywaniu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem firm kamieniarskich z architektami jest kierunkiem, w którym targi kamieniarskie powinny zmierzać. Dobrym posunięciem były warsztaty projektowania w kamieniu Archathon, które odbywały się podczas trwania targów. Jest to inicjatywa skierowana do architektów i projektantów z całej Brazylii. W tym roku wzięło udział 72 uczestników. Zwycięska drużyna Kl+M pojedzie na targi Marmomac w tym roku.

5 targi_Brazylia

fot. 5 Kolorystyka brazylijskich kamieni jest jak tęcza. Fot. A. Czekaj

Organizator zadbał również o zwiedzających z zagranicy. W ramach programu Buyers Club wybrani kupujący mieli zapewniony nocleg w hotelu czterogwiazdkowym, zorganizowane wizyty w firmach, bezpłatny transport oraz bilety wstępu na targi. Z Polski, jak co roku, z programu skorzystało kilkanaście osób. Biznes to nie jedyny cel wyprawy do tak odległego od Polski kraju. Większość odwiedzających targi korzysta z licznych atrakcji turystycznych, biorąc pod uwagę, że w lutym jest tam środek lata. Organizator również o tym pomyślał i umożliwił zwiedzającym skorzystanie z takich atrakcji, planując wydarzenia targowe w godzinach popołudniowych, od godziny 13.

Adriana Czekaj

Świat Kamienia nr 2 (117) 2019


SK 116 Okładka www 100x140pix      SK 117 Okładka www 148x208pix                             
Poprzednie wydanie 1(116)2019   Świat Kamienia 2(117)2019   Następne wydanie 3(118)2019

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

Skoro migracja ludności jest ostatnimi czasy wzmożona, to i różnice w kwalifikacjach osób pochodzących z różnych krajów są coraz mocniej odczuwalne. I coraz bardziej daje o sobie znać brak spójnych opisów kompetencji zawodowych.

Nie tylko luka kadrowa i kompetencyjna w budownictwie z każdym rokiem się pogłębia, ale też efekt tzw. dziury pokoleniowej oraz niżu demograficznego ma katastrofalne skutki w postaci postępującej deprecjacji zawodów budowlanych. Na długo przed obecną sytuacją pojawił się pomysł na narzędzia, które będą służyły uporządkowaniu kwestii unifikacji kwalifikacji zawodowych, zawodów, specjalności i standardów kompetencji. Zintegrowany system kwalifikacji (w skrócie: ZSK) jest jednym z narzędzi koordynacji polityki państwa w zakresie uczenia się przez całe życie, stanowiącego odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
czytaj więcej

CYKL ŻYCIA POKRYĆ PODŁOGOWYCH

Niemieckie Stowarzyszenie Kamienia Naturalnego DNV wezwało inne kraje do przetłumaczenia angielskiej wersji niniejszej publikacji w celu wykorzystania wniosków z niej płynących na własne potrzeby marketingowe. Tym bardziej że kamień naturalny osiągnął znakomite wyniki w porównaniu z innymi materiałami.
Badanie przeprowadzone przez Niemieckie Stowarzyszenie Kamienia Naturalnego (DNV, Deutscher Naturwerkstein-Verband) można odczytywać jako kolejny znak świadczący o zmianach w świadomości branży kamieniarskiej. Sztandarowym przykładem dzielenia się wiedzą może być „Use Natural Stone” (skorzystaj z kamienia naturalnego) – kampania prowadzona przez amerykański instytut kamienia naturalnego (US Natural Stone Institute). O popularności tego typu badań świadczy fakt, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Kamienia Naturalnego Wonasa finansowo wspiera tego typu projekty.
czytaj więcej                                                                                                                                     

TARGI VITORIA STONE FAIR 2019 W BRAZYLII

Vitoria Stone Fair – Marmomac Latin America to jedno z ważniejszych wydarzeń sektora kamienia, które przyciąga zwiedzających z całego świata, w tym również z Polski. Organizator oczekiwał, że w tym roku przybędzie około 15 tysięcy zwiedzających. Do zamknięcia marcowego wydania ŚK dokładnych statystyk jednak nie podano.
To już 47. edycja międzynarodowych targów organizowanych przez firmę Milaneze & Milaneze, należącą do grupy Veronafiere – organizatora największych na świecie targów kamieniarskich w Weronie. Vitoria Stone Fair – Marmomac Latin America nie bez powodu odbywają się w regionie Espírito Santo. Około 80% eksportu kamiennego surowca jest wynikiem uzyskanym wyłącznie przez ten stan. Tutaj zainstalowany jest największy park maszynowy sektora kamieniarskiego, który zapewnia około 125 tysięcy miejsc pracy i stanowi źródło 8% PKB. W 2018 roku region ten utrzymał główną pozycję w eksporcie, uzyskując 79 procent. W rankingu na 30 największych eksporterów w sektorze kamienia naturalnego 28 firm znajduje sie właśnie w stanie Espírito Santo. Siła brazylijskiego sektora kamieni naturalnych wciąż rośnie na rynku międzynarodowym. Dane pochodzące z Brazylijskiego Stowarzyszenia Kamieni Ozdobnych (Abirochas) wskazują, że Brazylia znajduje się na czwartym miejscu spośród wszystkich państw, które wydobywają kamień. Odpowiada to 7% światowej produkcji sektora kamieniarskiego. Transakcje handlowe w 2018 r. zamknęły się eksportem w wysokości 922,5 mln USD. Stany Zjednoczone, Chiny i Włochy utrzymały pozycję lidera. Espírito Santo z kolei wiedzie prym w Brazylii, odpowiadając za 711,3 mln USD eksportu.
czytaj więcej

                                                                                                                                         


Ponadto:
 


 • ZAMÓW PRENUMERATĘSpis treści
 • Od redakcji
 • Moi znajomi się ścigają
 • IT i kamień w chmurze
 • Targi Vitoria Stone Fair 2019 w Brazylii
 • 4 Design Days 2019
 • BUDMA 2019
 • 6 minut i 39 sekund
 • Wszystkie odcienie szarości
 • Jedność w różnorodności
 • Aranżacje kamienne
 • Skalne (pieczerne) miasta Krymu
 • Obierając kurs na Athos
 • Zachodni kraniec Europy
 • Lapitec® – naturalne ciepło i elegancja
 • Kalcyt
 • „Sezam"
 • Cykl życia pokryć podłogowych
 • Jubilerska jakość, zegarmistrzowska precyzja i szybkość Donatoniego
 • Donatoni Echo Twin
 • Złoty środek, czyli maszyny do ciężkiej pracy
 • Cmentarz w Sarajewie 

 

Nie czekaj dodaj firmę

do naszego katalogu!

 

 

Dodaj firmę...

 

Dodaj ogłoszenie drobne

do naszej bazy!

 

 

Ogłoszenia...

45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Biuro reklamy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Redakcja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
     Wszystkie prawa zastrzeżone - Świat-Kamienia 1999-2012
     Projekt i wykonanie: Wilinet