KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Z inicjatywą przedsięwzięcia wyszedł Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Krótko potem, we wrześniu ubiegłego…

Czytaj...
HARD ROCK HOTEL

HARD ROCK HOTEL

Jedna z najnowszych realizacji, za którą stoi firma stoneCIRCLE, zyskała wiele prestiżowych nagród. Bar hotelowy otrzymał nagrodę Best…

Czytaj...
LAGASCA 99 I COSENTINO

LAGASCA 99 I COSENTINO

Zlokalizowany w dzielnicy Salamanca w Madrycie budynek mieszkalny Lagasca 99 nawiązuje swym charakterem do obiektów architektury wokół niego,…

Czytaj...
BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

Taki apel do Ministerstwa Rozwoju wydało w połowie sierpnia br. dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej.

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

KAMIEŃ W SŁUŻBIE (CZ. I)

GUS donosi, iż w Polsce żyje ponad 1,8 miliona osób z niepełnosprawnością wzroku, z czego 6% to osoby niewidome. W kontekście starzenia się społeczeństwa należy zakładać scenariusz, iż liczba osób z tymi dysfunkcjami będzie rosnąć. Jest to grupa użytkowników, których prawo do swobodnego i bezpiecznego korzystania z przestrzeni publicznych, w świetle retoryki niewykluczania społecznego, nie może być ignorowane.

Znakiem naszych czasów jest projektowanie uniwersalne, czyli niedyskryminujące człowieka ze względu na jego dysfunkcje, ograniczenia. A w związku z tym włodarze miast, zarządcy obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury transportowej powinni zapoznać się z arkanami dostosowywania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. Sposób zagospodarowania przestrzeni powinien uwzględniać różnorodność ludzkich potrzeb i zapewniać możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Równouprawnienie wyraża się m.in. w dostosowaniu programu funkcjonalnego przestrzeni do percepcji osób niewidomych i słabowidzących. Równe szanse w realizacji celów przestrzennych (spacerowanie, siedzenie, zdobywanie wiedzy, nawiązywanie kontaktów międzyludzkich) takim osobom gwarantować będą elementy infrastruktury (wykorzystujące kamień).

RÓWNOŚĆ I DYSFUNKCJA

Przestrzeń powinna być egalitarna, dostępna dla wszystkich użytkowników. Ponieważ największa kumulacja ludzi występuje w przestrzeniach publicznych, to właśnie one są newralgicznymi punktami wymagającymi odpowiedniego wyposażenia, tak by komunikaty i ostrzeżenia w niej zakodowane były zrozumiałe dla osób pełnosprawnych oraz dla tych z dysfunkcjami. Osoby dotknięte niepełnosprawnością wzroku mogą mieć problemy z orientacją w przestrzeni i samodzielnym przemieszczaniem się, skarżą się na trudności z oceną odległości i nierówności podłoża. Obszarem troski stają się więc przejścia dla pieszych, przystanki, wejścia do budynków użyteczności publicznej, jak również wnętrza w dużych obiektach handlowych, obiektach obsługi podróżnych, na dworcach kolejowych oraz w obiektach sportowych i biurowych. Są to miejsca grożące szczególnym niebezpieczeństwem wynikającym ze zmiany poziomu przemieszczania się (schody) oraz miejsca o dużym natężeniu ruchu, w których krzyżują się różne arterie komunikacji i z uwagi na nasilony, zdynamizowany ruch percepcja w tych przestrzeniach może być zakłócona przez nadmiar bodźców. Wszystko to determinuje potrzebę wzmocnienia komunikatów w zakresie organizacji ruchu, bezpieczeństwa w postaci elementów ostrzegawczych. Cóż to za elementy?Długozima 4Długozima 6W dużych, otwartych przestrzeniach korzystne dla osób niewidomych lub niedowidzących będzie jasne wyznaczenie głównych tras komunikacyjnych poprzez zastosowanie specjalnych ścieżek dotykowych. Ścieżka prowadząca w budynku dworca w Elblągu. Źródło fotografii: http://www.razemztoba.pl oraz ryc. K. Pac-Raszewska


ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZECIWDZIAŁAJĄCE WYKLUCZENIU


Rozwiązaniami niwelującymi ograniczenia i likwidującymi bariery, a zarazem czyniącymi przestrzenie dostępnymi dla osób z dysfunkcjami wzroku są ścieżki dotykowe oraz oznaczenia ostrzegawcze (tzw. płyty ostrzegawcze). Ścieżka dotykowa (tzw. ścieżka orientacji) powinna być skonstruowana z dwóch elementów: pasa prowadzącego (tzw. płyta prowadząca, ścieżka naprowadzająca) oraz pola uwagi. Pierwszy z komponentów to ciąg wypukłości, oznaczeń ostrzegawczych usytuowanych powyżej poziomu posadzki, który komunikuje osobom niewidomym i słabowidzącym, że znajduje się na trasie wolnej od przeszkód, prowadzącej do konkretnych punktów węzłowych: przejść dla pieszych, wind, schodów, wejść do obiektów użyteczności publicznej. Poprzez specjalne fakturowe oznaczenie ostrzegawcze, tzw. fakturę guzkową (ang. tactile warning), można ograniczyć niekontrolowane wejście osoby niewidomej np. na jezdnię. Pola uwagi, czyli druga składowa ścieżki dotykowej, to elementy punktowo wypukłe, które układane są w miejscach zakrętów, rozgałęzień i punktów docelowych, do których prowadzi ścieżka.

Dodatkowo projektując scenografię przestrzeni publicznej bezpiecznej i dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących umieszcza się w niej tzw. oznaczenia ostrzegawcze (płyty ostrzegawcze), czyli różnorodne formy graficzne i tyflograficzne informujące o zmianach i zagrożeniach na drodze. Szerokie możliwości wykorzystania kamienia stwarza ścieżka dotykowa. Zaleca się, by była ona skontrastowana z nawierzchnią otaczającą pod względem koloru, tworzywa. Ścieżki naprowadzające mogą przyjąć formę całych płytek wykonanych z kamienia. Jeśli chodzi o rozwiązania ostrzegawcze wykorzystujące kamień, to model ścieżki dotykowej dedykowanej niewidomym i słabowidzącym opracowywany jest w oparciu o dwa podstawowe rodzaje powierzchni:
1) z wypustkami punktowymi w kształcie stożka,
2) z wypustkami wzdłużnymi w kształcie ściętego trapezu.

Wykonanie większej ilości powtarzalnych elementów przy najmniejszym nakładzie pracy możliwe jest dzięki nowoczesnej metodzie obróbki. Ścieżki dotykowe powinny mieć minimalną szerokość 60 cm. Faktura ścieżki powinna podkreślać kierunek ruchu. Rozwidlenia dróg lub ich skrzyżowania powinny być oznaczone za pomocą płyt o innej fakturze.Długozima 7Różnicowanie rysunku posadzki (kontrast kolorystyczny) oraz lekki spadek w kierunku jezdni stanowią komunikat dla osób niewidomych i słabowidzących o zmianie kategorii przestrzeni. Wykorzystanie kostki granitowej łamanej w części opaskowej jest rekomendowane przez Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych jako element systemu kierowania osób niedowidzących. Źródło: http://zdit.uml.lodz.plPARADYGMATY PROJEKTOWANIA

W polskich przepisach nie ma precyzyjnie określonych zasad oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących, w związku z tym należy bazować na aksjomatach projektowych stosowanych w innych krajach (np. Japonia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania) oraz w projektowaniu uniwersalnym (normatywy antydyskryminacyjne). Warto także zapoznać się z literaturą przedmiotu dotyczącą dostosowywania środowiska fizycznego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących zalecaną przez Polski Związek Niewidomych.
Kontekst i spójność. Oznakowania z masy chemoutwardzalnej, z prefabrykatów betonowych nie pasują do każdego kontekstu miejsca. Niejednokrotnie obniżają jakość przestrzeni, zwłaszcza tych reprezentacyjnych, zabytkowych, spatynowanych przez historię i upływający czas.

Do monumentalnych, nobliwie starzejących się zakątków miasta, obszarów o znaczeniu artystycznym częściej stosuje się znacznie trwalsze i estetyczniejsze rozwiązania wykorzystujące kamień. Przepisy prawa m.in. Japonii, Austrii, Belgii, Czech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch regulują nie tylko parametry, typy rozwiązań dedykowanych niewidomym i słabowidzącym, ale także tworzywo, z którego powinny być wykonane. Dyspozycje projektowe kładą nacisk na kontekst miejsca. Elementy ostrzegawcze i pasy dotykowe na obszarach o znaczeniu artystycznym lub historycznym powinny wykorzystywać kamień. W Warszawie ścieżka dotykowa wykonana z granitowych frezowanych płyt z wypustkami wzdłużnymi ułożona jest m.in. w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wykorzystujące granit poziome oznakowania ostrzegawcze dla osób z dysfunkcjami znajdują się także na warszawskim Krakowskim Przedmieściu.Długozima 5Projektowanie dostosowujące przestrzeń publiczną do potrzeb użytkowników z różnymi dysfunkcjami to znak naszych czasów. Autor zdjęcia: Henrik Omtvedt Jenssen


Systemowość. Elementy dedykowane osobom z dysfunkcjami nie mogą mieć charakteru wyspowego. Aby infrastruktura transportowa oraz przestrzenie publiczne były dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących, należy zapewnić warunki bezpiecznego przemieszczania się w obrębie ciągów pieszych. Gwarantem tego jest utworzenie systemu rozwiązań pozwalających na płynne, swobodne poruszanie się po mieście.

Duże znaczenie dla samodzielności poruszania się osób, które mają ograniczenia w percepcji przestrzeni, jest odpowiednie przygotowanie ciągów komunikacyjnych. Należy brać pod uwagę sposób poruszania się i drogę, jaką ma pokonać osoba z dysfunkcją wzroku od przystanku komunikacji zbiorowej do wejścia do budynku. Niezbędne jest czytelne oznakowanie krawędzi jezdni dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Płynność poruszania się po mieście gwarantować będzie także dobór takiego rozwiązania na posadzkę, by miała ona właściwości przeciwpoślizgowe, przeciwodblaskowe.Długozima 2Fakturowe oznaczenie ostrzegawcze z tzw. fakturą guzkową (ang. tactile warning) ułożone na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie wzdłuż krawędzi krawężnika przeciwdziała niekontrolowanym wejściom osób z dysfunkcjami wzroku na jezdnię. Kamienna płyta ostrzegawcza doskonale współgra z brukowanym historycznym traktem spacerowym Starówki. Na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią, na całej szerokości przejścia, należy stosować zmianę faktury nawierzchni.


Obok tradycyjnej kostki łupanej coraz częściej wykorzystywana jest kostka cięta i obtaczana. Te dwa ostatnie typy są preferowane jako uzupełniające system rozwiązań dostosowujących przestrzeń publiczną dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Wszak kostka cięta pozwala uzyskać równą płaszczyznę przy jednoczesnym zachowaniu efektu naturalnej kostki kamiennej, a dodatkowo zastosowanie faktury płomieniowanej lub piaskowanej powierzchni ciętej sprawia, że nawierzchnia jest antypoślizgowa. Kostka obtaczana po ułożeniu przypomina swoim wyglądem starobruk (patrz: zasada kontekstu i spójności rozwiązań przestrzennych).

Parametryzacja. W kontekście projektowania rozwiązań dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku najważniejsze są następujące założenia i parametry: 1) przejścia dla pieszych powinny być oznaczone poprzez ułożenie pola uwagi o szerokości 0,8 m bezpośrednio wzdłuż krawędzi krawężnika i połączenie go z odpowiednim pasem prowadzącym; 2) na przystankach komunikacji miejskiej (autobusowych, tramwajowych) pola uwagi powinny od krawędzi krawężnika obejmować następujące powierzchnie: żółtą (0,15 m), czarną (0,30 m) oraz szarą antypoślizgową (0,40 m). Wejścia na dworce (przystanki) powinny być zasygnalizowane polami uwagi ułożonymi w chodniku prostopadle do wejścia o szerokości 0,80 m oraz polami uwagi szerokości 0,50 m ułożonymi przed drzwiami i za drzwiami w odległości 0,50 m.Długozima 3Różnicowanie rysunku posadzki (kontrast kolorystyczny) oraz lekki spadek w kierunku jezdni stanowią komunikat dla osób niewidomych i słabowidzących o zmianie kategorii przestrzeni na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Integracja elementów wyposażenia. Obok elementów ostrzegawczych wykonanych z wykorzystaniem kamienia niezbędne jest dopełnienie bezpiecznej scenografii dostępnej dla osób z dysfunkcjami wzroku o poręcze, krótkie opisy w brajlu i w piśmie wypukłym, które pozwalają na pozyskanie podstawowych informacji (zwłaszcza w obiektach handlowych, użyteczności publicznej, w obiektach obsługi podróżnych, na dworcach kolejowych). Na poręczach można także spotkać się z oznaczeniami fakturowymi informującymi o zbliżaniu się do końca biegu schodowego.

Kolor i faktura. Przekaz informacyjny w przestrzeniach publicznych w większości przypadków nastawiony jest na kanał wzrokowy. Informacje o dostępności obiektu podają naklejane na drzwi numery i ikony, które niestety nie są odbierane przez osoby niewidome czy słabowidzące. Tym osobom należy więc dać możliwość pozyskania informacji, używając innych zmysłów (multisensoryczność przestrzeni). Zróżnicowana fakturowo, materiałowo i kolorystycznie powierzchnia, po której przemieszcza się pieszy z dysfunkcjami wzroku, będzie przekazywać komunikaty odczytywane przez receptory dotykowe (nierówności, pochyłości podłoża, guzki, porowatość w nawierzchni) lub wzrokowe (w przypadku osób słabowidzących bazowanie na silnych kontrastach). Kolory i kontrasty dobierane są na podstawie zasad oddziaływania barw na wzrok i oczywiście spełniają one istotną funkcję związaną z orientacją i ostrzeganiem. Jeśli oznakowania poziome (rysunki nawierzchni) są wprowadzone właściwie (zgodnie z przyjętymi standardami projektowania uniwersalnego, antydyskryminacyjnego), wówczas przestrzeń publiczna staje się atrakcyjna, nie dezorientuje i nie dezinformuje osób z dysfunkcjami wzroku. Wręcz przeciwnie – daje poczucie samodzielności i bezpieczeństwa, nie ograniczając możliwości podejmowania interakcji społecznych.

Aby uzyskać dobrą jakość przestrzeni publicznej, należy brać pod uwagę potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich ograniczenia percepcji. Projektowanie dla wszystkich jest wyzwaniem dla profesjonalistów. W poprawę jakości funkcjonowania przestrzeni publicznych powinni zaangażować się także przedsiębiorcy branży kamieniarskiej, oferując rozwiązania adresowane do użytkowników z dysfunkcjami wzroku i tym samym czyniąc ich pełnosprawnymi, samodzielnymi, nawiązującymi interakcje użytkownikami przestrzeni miejskiej.

Anna Długozima
Fot. A. Długozima

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA…

O komforcie stanowisk pracy w branży kamieniarskiej, a także o badaniach określających zapotrzebowanie na pracowników rozmawiamy z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, w którym metodyka doradztwa zawodowego w zakresie ergonomii stanowisk pracy znalazła swój finał pod postacią publikacji pt. „Podręcznik ergonomiczny”.
Świat Kamienia: Zawód kamieniarza do lekkich nie należy. Szukając remedium na braki kadrowe, należy zacząć od…

fot 1_Tomasz_Robaczewski_zdjęcie_2Tomasz Robaczewski, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku: … od krytycznej analizy stanowisk pracy, jakie oddajemy na potrzeby naszych pracowników. Czasem naprawdę niewiele trzeba, by znacząco polepszyć komfort pracy i ograniczyć ryzyko wynikające z wykonywania tej monotonnej czy po prostu wymagającej wysiłku fizycznego roboty.

Zasadą nadrzędną powinno być takie organizowanie pracy, by czynności wykonywane na stojąco były możliwie często przeplatane zadaniami wymagającymi przemieszczania się i zmiany pozycji ciała. W przypadku niemożności dostatecznego wzbogacenia i urozmaicenia pracy należy bezwzględnie zaopatrzyć stanowisko w odpowiednio wysoki stopień, na którym pracownik będzie mógł naprzemiennie opierać jedną i drugą stopę, uaktywniając tym samym mięśnie kończyn dolnych i usprawniając krążenie krwi żylnej. W przerwach pracownicy powinni mieć możliwość wypoczywania w pozycji siedzącej z nogami uniesionymi powyżej bioder, by zmniejszyć ciśnienie hydrostatyczne.

W branży kamieniarskiej manipulowanie obiektami o większych rozmiarach i masie lub przykładanie większego nacisku do narzędzi i przedmiotów pracy (np. podczas wiercenia, operowania młotkiem, obróbki drewna strugiem) to najbardziej typowe czynności realizowane w pozycji stojącej. Im więcej siły musisz użyć lub im cięższe są przedmioty pracy, tym niższy powinien być stół – w skrajnych przypadkach blat może sięgać nawet bioder.

ŚK: Pomimo postępu technologicznego branża kamieniarska nadal jest kojarzona z czynnościami manipulacyjnymi, czyli wykonywanymi za pomocą rąk. Narzędzia ręczne dla branży kamieniarskiej są wciąż udoskonalane z myślą o pogodzeniu z motoryką obsługującego. Proszę przybliżyć źródło zaleceń w kwestii ergonomii stanowisk pracy.

T.R.: Przykłady godnych naśladowania praktyk stanowią ledwie wycinek z obszernej publikacji pt. „Podręcznik ergonomiczny”. To rezultat stworzenia wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych opublikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, autorami są pracownicy Politechniki Wrocławskiej. W ramach projektu sprzed kilku lat współpracowaliśmy też z izbami rzemieślniczymi. Okazało się, że trzeba zwiększyć świadomość i wiedzę w zakresie ergonomii stanowisk pracy, podsuwając pomocne wskazówki pracodawcom, którym przecież coraz bardziej zależy na mniejszej absencji wśród kadry doświadczonych fachowców.

W jednej z firm powstał nawet komitet ergonomiczny – międzywydziałowa grupa doradców, która rozwiązuje problemy na stanowiskach pracy. Okazuje się, że nie tyle gratyfikacja dla pracowników, ale właśnie zaangażowanie na rzecz polepszenia zdrowia kadry spotyka się z największym zainteresowaniem. Przybywa firm, które serio traktują działania prozdrowotne, wykupując pakiety usług rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej czy zajęć sportowych. Firmy z Trójmiasta bardzo rzeczowo podeszły do wyzwania, skoro tzw. feedback odnotowaliśmy od firm produkujących chemikalia czy branży instalacyjnej i budowlanej. Myślę, że jest kwestią czasu, by takie zachęty i przejawy troski o pracowników odnotować w branży kamieniarskiej.

ŚK: Branża kamieniarska odczuwa poważne braki kadrowe, a problem nasila się z każdym rokiem. Wbrew pozorom problematyczną kwestią nie jest brak kwalifikacji naszych rodaków, ale niechęć do podjęcia zatrudnienia w kraju, skoro z tak pożądanymi umiejętnościami można zarobić dużo więcej w bogatych krajach UE.

T.R.: I na tym polu widzimy możliwość współpracy. Otóż trwają już przygotowania do kolejnej edycji badania zapotrzebowania na pracowników. Już dziś warto przekazywać w urzędach pracy sugestie, które pozwolą lepiej zmierzyć deficytowość czy nadwyżkowość zawodu: kamieniarz, brukarz itp. Notabene, patrząc z perspektywy ostatnich lat, wśród kamieniarzy nie widać tak mocno tej deficytowości. Co innego wśród brukarzy, których bardzo brakuje na rynku pracy.

Barometr zawodów – bo o tym mowa – jest kopalnią wiedzy o faktycznych powodach deficytowości zawodowej. To cykliczne ogólnopolskie badanie zapotrzebowania na pracowników, w którym ujęto zagadnienia według kategorii zawodów w każdym województwie, a nawet w skali powiatów. Badania takie realizuje bowiem każdy wojewódzki urząd pracy. W województwie pomorskim badanie to realizuje Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Ciekawostką tego badania jest, że faktowi odnotowania zawodu jako nadwyżkowy czy deficytowy towarzyszy nierzadko komentarz – dlaczego eksperci uznali go za taki.

Barometr zawodów to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, które jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Opiera się na opinii ekspertów – pracowników powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy spotykają się i wspólnie analizują sytuację w danym powiecie w poszczególnych zawodach. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

ŚK: Dlaczego mocno zawężono wybór? Uderza brak fiszki: rzeźbiarz, konserwator zabytków.

T.R.: Tworząc listę zawodów ocenianych w „barometrze”, koncentrowano się na zawodach, które na rynku pracy są licznie reprezentowane przez osoby mogące wykonywać dany zawód i jednocześnie pojawiają się w nich oferty, tzn. prowadzone są w tym zawodzie rekrutacje. Tym samym pominięto pewną liczbę zawodów wynikających z wyboru lub mianowania – np. polityków czy duchownych. Zawody wymagające uzdolnień artystycznych w zakresie sztuk plastycznych zostały dołączone do grup plastycy i dekoratorzy wnętrz, projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży, fotografowie. Zastosowana tu nomenklatura wynika z doświadczeń krajów skandynawskich, z których zaczerpnięto metodologię, co oczywiście stanowi argument, by we współpracy z branżą kamieniarskiej zoptymalizować rodzime metody, a więc ulepszyć narzędzia służące diagnozie faktycznego stanu.

ŚK: Co „barometr” mówi nam o rynku pracy dziś?

T.R.: W 2017 roku problem ze znalezieniem pracowników w największym stopniu będzie dotyczył branży budowlanej, transportu, przetwórstwa przemysłowego, służby zdrowia i niektórych usług – niedobór pracowników w tych branżach będzie odczuwalny w każdym z województw. Na rynku będzie brakować zarówno specjalistów, jak i wykwalifikowanych robotników. Eksperci biorący udział w przygotowaniu barometru zawodów podkreślają wyraźny wzrost zapotrzebowania na pracowników ze Wschodu, którzy mogą częściowo zniwelować niedobory w zawodach budowlanych, produkcyjnych, a także w branży informatycznej.

ŚK: Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał Rafał Dobrowolski
Fot. www.wup.gdansk.pl

Świat Kamienia nr 4 (107) 2017


SK 106 Okładka www 184x260pix      SK 107_Okładka_www_400x566pix                             
Poprzednie wydanie 3(106)2017   Świat Kamienia 4(107)2017   Następne wydanie 5(108)2017


KAMIEŃ W SŁUŻBIE (CZ. I)

GUS donosi, iż w Polsce żyje ponad 1,8 miliona osób z niepełnosprawnością wzroku, z czego 6% to osoby niewidome. W kontekście starzenia się społeczeństwa należy zakładać scenariusz, iż liczba osób z tymi dysfunkcjami będzie rosnąć. Jest to grupa użytkowników, których prawo do swobodnego i bezpiecznego korzystania z przestrzeni publicznych, w świetle retoryki niewykluczania społecznego, nie może być ignorowane.

Znakiem naszych czasów jest projektowanie uniwersalne, czyli niedyskryminujące człowieka ze względu na jego dysfunkcje, ograniczenia. A w związku z tym włodarze miast, zarządcy obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury transportowej powinni zapoznać się z arkanami dostosowywania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. Sposób zagospodarowania przestrzeni powinien uwzględniać różnorodność ludzkich potrzeb i zapewniać możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Równouprawnienie wyraża się m.in. w dostosowaniu programu funkcjonalnego przestrzeni do percepcji osób niewidomych i słabowidzących. Równe szanse w realizacji celów przestrzennych (spacerowanie, siedzenie, zdobywanie wiedzy, nawiązywanie kontaktów międzyludzkich) takim osobom gwarantować będą elementy infrastruktury (wykorzystujące kamień).

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA…

O komforcie stanowisk pracy w branży kamieniarskiej, a także o badaniach określających zapotrzebowanie na pracowników rozmawiamy z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, w którym metodyka doradztwa zawodowego w zakresie ergonomii stanowisk pracy znalazła swój finał pod postacią publikacji pt. „Podręcznik ergonomiczny”.

Świat Kamienia: Zawód kamieniarza do lekkich nie należy. Szukając remedium na braki kadrowe, należy zacząć od…

Tomasz Robaczewski, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku: … od krytycznej analizy stanowisk pracy, jakie oddajemy na potrzeby naszych pracowników. Czasem naprawdę niewiele trzeba, by znacząco polepszyć komfort pracy i ograniczyć ryzyko wynikające z wykonywania tej monotonnej czy po prostu wymagającej wysiłku fizycznego roboty.
                                                                                                                                           Zobacz więcej...Ponadto:
 
ZAMÓW PRENUMERATĘ

 • Spis treści
 • Table of contents
 • Od redakcji Editorial   
 • Sztucznie kreowane otoczenie   
 • Surrounding created in an artificial way    
 • Dostępny od ręki   
 • Immediately available   
 • Perspektywicznie, acz deszczowo   
 • Największe magazyny kamienia w Polsce    
 • Poszukiwany, poszukiwana…   
 • Kamień w służbie (cz. I)   
 • Elewacje wentylowane (cz. I)   
 • Wady ukryte kamienia (cz. I)   
 • Technistone wczoraj i dzisiaj    
 • Kamienne rzeźby Vigelanda   
 • Pęknięty budynek?    
 • Meble kuchenne Lapitec   
 • O założeniu parkowym (cz. II)   
 • Poradnik kupującego    
 • Kotwienie niestandardowe   
 • Sprzedaż to nie wszystko   
 • Schody granitowe (cz. II)   
 • Od wykonania pomiaru do realizacji zamówienia   
 • Cmentarz Salwatorski w Krakowie (cz. 1)   

 

Nie czekaj dodaj firmę

do naszego katalogu!

 

 

Dodaj firmę...

 

Dodaj ogłoszenie drobne

do naszej bazy!

 

 

Ogłoszenia...

45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Biuro reklamy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Redakcja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
     Wszystkie prawa zastrzeżone - Świat-Kamienia 1999-2012
     Projekt i wykonanie: Wilinet