STONE SCULPTURE SHOW

STONE SCULPTURE SHOW

This year's edition of Stone fair will include a stone sculpture show during which works made at the…

Czytaj...
MARITIME INDUSTRY IS AS STRONG AS A STONE

MARITIME INDUSTRY IS AS STRONG AS A STONE

The 5th edition of the International Maritime Congress was held on 8–9 June in Szczecin. The congress serves…

Czytaj...
SCHOOL FOR STONEMASONS-TO-BE

SCHOOL FOR STONEMASONS-TO-BE

The new school will be set up at the Border Protection Corps School Complex in Szydłowiec. This new…

Czytaj...
STUDENTS RESTORED THE 17TH-CENTURY GRAVESTONE

STUDENTS RESTORED THE 17TH-CENTURY GRAVESTONE

Restoration of an old gravestone was a part of the internship organised by the State Construction Schools in…

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

WYRÓB BUDOWLANY

Bez wątpienia obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku akty prawne pozwolą łatwiej poddać weryfikacji uchybienia producentów wyrobów budowlanych z kamienia, ale też lepiej „dopasować” karę. Z drugiej strony… pracowników organów nadzoru budowlanego czeka teraz więcej pracy. Powód?

Zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r., nie zostały przyjęte jednym aktem prawnym. W pierwszej kolejności została uchwalona Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności – w ustawie tej zawarto najważniejsze zmiany dotyczące systemu wprowadzania wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym do obrotu oraz upoważniono ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania oraz mieszkalnictwa do wydania rozporządzenia wykonawczego w ww. zakresie.

    W drugiej kolejności uchwalono Ustawę z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (DzU 2016 poz. 542). W ustawie tej zawarto regulacje dotyczące katalogu sankcji, jak i trybu ich nakładania i egzekucji.

    Trzecim i czwartym aktem prawnym, na mocy którego od 1 stycznia 2017 r. zmieniono regulacje dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych są: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU 2016 poz. 1966) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (DzU 2016 poz. 1968). Przedmiotowe akty prawne regulują kwestie wystawiania krajowych deklaracji właściwości użytkowych i dostarczania ich kopii, oznakowywania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym wraz z informacją towarzyszącą oraz wydania krajowych ocen technicznych.

KATALOG WYROBÓW BUDOWLANYCH ZE ZNAKIEM BUDOWLANYM

    Podstawowy dylemat, z którym muszą się zmierzyć producenci wyrobów budowlanych z kamienia, to: czy muszą wyrób znakować znakiem CE czy też znakiem budowlanym. Jest to bardzo ważna kwestia, albowiem regulacje prawne w tym zakresie nie dopuszczają dowolności. Generalna zasada jest taka, że wyrób budowlany musi być oznakowany znakiem CE, jeżeli jest objęty zakresem normy zharmonizowanej, której okres koegzystencji już minął lub jest objęty europejską aprobatą techniczną albo europejską oceną techniczną (Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia CPR „od daty końcowej okresu koegzystencji norma zharmonizowana jest wyłącznym środkiem służącym sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu budowlanego objętego tą normą. Wraz z końcem okresu koegzystencji wycofuje się normy krajowe sprzeczne z normą zharmonizowaną, a państwa członkowskie pozbawiają ważności wszystkie przepisy krajowe sprzeczne z daną normą zharmonizowaną”). Dwie ostatnie możliwości są w dużej mierze zależne od woli danego producenta. Wszak samodzielnie musi wystąpić o odpowiednią specyfikację techniczną. Inaczej jest z normami zharmonizowanymi. Ich stosowanie jest niezależne od woli producentów. Jeżeli chcą wprowadzać wyrób objęty taką normą, to muszą ją stosować, jeżeli minął jej okres koegzystencji. Początkową i końcową datę koegzystencji można sprawdzić najłatwiej na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

    Po sprawdzeniu, czy przypadkiem wyrób budowlany nie jest objęty przymusem oznakowania znakiem CE, w przypadku odpowiedzi negatywnej producent może rozważyć, czy wyrób może być oznakowany znakiem budowlanym. Zgodnie z art. 5 ust. 2 z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej UOWB, wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, której zakończył się okres koegzystencji, dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym. Na mocy art. 8 ust. 1 UOWB znak budowlany może być naniesiony na wyrób objęty Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną. Pierwszy z wymienionych dokumentów jest już od dawna stosowany, jako specyfikacja techniczna umożliwiająca wprowadzanie wyrobów do obrotu w systemie krajowym. Drugi z tych dokumentów wymaga omówienia.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Ta zastępuje krajowe aprobaty techniczne w zakresie specyfikacji technicznych stosowanych do wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym. W tym miejscu należy wskazać, że zastąpienie jednego dokumentu przez inny nie powoduje, że krajowe aprobaty techniczne stają się bezużyteczne. Polski ustawodawca, respektując konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, zdecydował, że aprobaty techniczne mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat. Jest to bardzo korzystna regulacja dla producentów wyrobów budowlanych posiadających ważne aprobaty techniczne, ponieważ nie muszą po 1 stycznia 2017 r. występować o krajowe oceny techniczne – mogą wystawiać krajowe deklaracje właściwości użytkowych na podstawie posiadanych aprobat technicznych.

    Krajowa ocena techniczna jest istotnym novum w krajowym systemie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Zgodnie z art. 2 pkt. 15 UOWB pod ww. pojęciem należy rozumieć pozytywną ocenę właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań. Wraz z postępującą utratą ważności aprobat technicznych będą one systematycznie zastępowane przez krajowe oceny techniczne. Należy zauważyć, że jednostki dotychczas uprawnione do wydania aprobat technicznych nie uzyskują automatycznie prawa do wydania krajowych ocen technicznych. Otóż na mocy art. 9 ust. 11 minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, mając na uwadze konieczność zapewnienia wydawania krajowych ocen technicznych dla wyrobów budowlanych, wyznacza w drodze decyzji krajowe jednostki oceny technicznej upoważnione do wydawania krajowych ocen technicznych.

    Inną nowością, z którą muszą zaznajomić się producenci wyrobów budowalnych, jest objęcie rygorami UOWB wyrobów, które nie były dotychczas wyrobami budowlanymi. Kluczowe znaczenie ma tu załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Rozszerzenie katalogu wyrobów budowlanych stanowi dość duży problem dla wytwórców wyrobów, które poprzednio nimi nie były. W zakresie branży kamieniarskiej jednakże nie ma istotnych zmian w tym zakresie (na listę wyrobów wciągnięto: beton towarowy, rynny, wyroby chroniące przed korozją biologiczną, drewno i osłony przeciwkorozyjne dla stali), niemniej jednak warto poświęcić uwagę ww. załącznikowi, ponieważ w przypadku niektórych grup wyrobów dokonane zostały zmiany w zakresie wymaganego systemu weryfikacji stałości właściwości użytkowych (dawne systemy oceny zgodności). Warto sprawdzić grupy: 9 – ściany osłonowe / zestawy okładzin zewnętrznych / oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym; 19 – wyroby podłogowe i posadzkowe; 23 – wyroby do budowy dróg; 24 – kruszywa.

A jak wygląda wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym po 1 stycznia 2017 r.? Producenci wyrobów budowlanych z kamienia oznakowanych znakiem budowlanym powinni byli w grudniu 2016 r. przygotować się do zmian w przepisach prawa, dokonując następujących czynności: weryfikacja zakładowej kontroli produkcji (w skrócie ZKP), przygotowanie krajowej deklaracji właściwości użytkowych (w skrócie KDWU), przygotowanie nowej informacji towarzyszącej oznakowaniu znakiem budowlanym.

W ramach weryfikacji zakładowej kontroli produkcji producent musi przejrzeć jej zapisy – czy są zgodne z nowymi regulacjami prawnymi (np. zapis „krajową deklarację zgodności podpisuje…” zamienić na: „krajową deklarację właściwości użytkowych podpisuje…”). Jeżeli w ZKP są wzory KDZ lub informacji towarzyszących, też trzeba to zmienić. Warto też fakt przeglądu ZKP odnotować w samej księdze – takie zapisy pokazują, że faktycznie ktoś czuwa nad zakładową kontrolą produkcji i systematycznie ją aktualizuje.

W celu przygotowania krajowej deklaracji właściwości użytkowych procent musi zaznajomić się z jej wzorem, ponieważ zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym stosowanie wzorca jest obligatoryjne. Jak powinna wyglądać KDWU i co powinna zawierać, jest wskazane w załączniku nr II do ww. rozporządzenia. Producenci, którzy mają w swej ofercie też wyroby zharmonizowane, od razu dostrzegą podobieństwo wzoru do tego przy deklaracji właściwości użytkowych przy oznakowaniu znakiem CE. Gdyby jednak porównać KDWU ze starą krajową deklaracją zgodności, to widać, że zmiany są dość istotne. W mojej ocenie warte są omówienia niektóre punkty z tego wzoru, bo osoby wypełniające deklaracje mogą mieć pewne wątpliwości.

W punkcie 3 wzoru trzeba wpisać „zamierzone zastosowanie wyrobu”. Doradzam, aby w tym zakresie ściśle trzymać się terminologii, jaka jest zawarta w specyfikacji technicznej, według której wyrób jest „wytwarzany”. Stosując nazewnictwo potoczne, można doprowadzić do sytuacji, że konsument zastosuje wyrób tam, gdzie nie powinien go zastosować.

W punkcie 4 warto zwrócić uwagę, że prawodawca nie wymaga już podawania adresu zakładu produkcyjnego, a tylko miejsca produkcji. Termin „miejsce produkcji” jest bardzo ogólny i nieostry. Osobiście uważam, że producenci z ostrożności procesowej powinni dalej podawać swój adres, ale co do zasady – „miejsce wytworzenia: Polska” trudno zakwestionować.
Szczegółowego omówienia wymaga punkt 8 wzoru KDWU. Punkt ten zawiera tabelę, gdzie powinny znaleźć się dane dotyczące deklarowanych właściwości użytkowych. Przy wypełnianiu tego punktu producent wyrobu budowlanego może mieć wątpliwości w trzech aspektach.

Bodajże największym problemem jest ustalenie, jakie faktycznie zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe powinno się podać w tym punkcie. Wątpliwości w tym zakresie są spowodowane tym, że z jednej strony treść przywołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa wymaga zadeklarowania odpowiednich charakterystyk i właściwości wyrobu budowlanego, z drugiej strony „stare” rozporządzenie zawiera identyfikację wyrobu budowlanego według schematu: nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa według specyfikacji technicznych oraz przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu budowlanego. Z kolei zgodnie z wzorem krajowej deklaracji zgodności w punkcie 6 producent powinien podać deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego. Problem rodzi się w sytuacji, gdy producent dysponuje aprobatą techniczną, gdzie nie zostały wskazane dane, które można by potraktować jako odpowiednie charakterystyki i właściwości wyrobu budowlanego lub wprost przeciwnie – jest taka liczba danych, że ich umieszczenie byłoby trudne. Jak rozwiązać ten problem?

Moim zdaniem skoro producent deklaruje zamierzone zastosowanie lub zamierzone zastosowania, to powinny być zadeklarowane te właściwości, które wystarczą konsumentowi wyrobu budowlanego do weryfikacji, czy wyrób nadaje się do zastosowania zgodnie z wytycznymi producenta. Inny problem stanowi pkt 8 wzoru KDWU, zgodnie z którym w ostatnim punkcie tabeli podaje się „uwagi”. Punkt powinien być wypełniony tylko w przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany. W takim wypadku pole to będzie wypełnione, jeśli producent przy określaniu typu wyrobu budowlanego i ocenie jego właściwości użytkowych może zastąpić badania lub obliczenia wymagane do oceny właściwości użytkowych poprzez wykazanie w dokumentacji technicznej, jeżeli:

1) zasadnicze charakterystyki wskazane w zastosowanej specyfikacji technicznej i odnoszące się do zamierzonego zastosowania osiągają określony poziom lub klasę właściwości użytkowych bez konieczności badań lub obliczeń, zgodnie z warunkami określonymi w zastosowanej krajowej specyfikacji technicznej lub ustaleniach Komisji Europejskiej w tym zakresie;

2) wyrób budowlany objęty Polską Normą należy do tego samego typu wyrobów, dla którego ocena właściwości użytkowych została dokonana przez innego producenta, który wyraził zgodę na wykorzystanie wyników badań przeprowadzonych w ramach tej oceny oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowość, lub producent będący mikroprzedsiębiorcą, stosując krajowy system 3 lub 4, może zastąpić wskazane w zastosowanej Polskiej Normie metody badań innymi metodami, jeżeli wykaże równoważność tych metod w dokumentacji technicznej.

DOSTARCZANIE I UDOSTĘPNIANIE KDWU

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym producent udostępnia kopię krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej przez okres dziesięciu lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.

Udostępniając krajową deklarację właściwości użytkowych na stronie internetowej, producent jest obowiązany:

1) zapewnić, aby zawartość krajowej deklaracji nie była zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej;
2) wskazać w informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym adres strony internetowej, na której krajowa deklaracja jest udostępniona.

Jeżeli kopia krajowej deklaracji nie jest udostępniona na stronie internetowej producenta, kopię tej deklaracji przesyła się odbiorcy wyrobu budowlanego drogą elektroniczną a zatem umieszczanie KDWU na stronach internetowych to prawo, a nie obowiązek producenta.

Na żądanie odbiorcy wyrobu budowlanego kopia krajowej deklaracji jest dostarczana w postaci papierowej, a w przypadku gdy dostawa tych samych wyrobów budowlanych jest przeznaczona dla jednego odbiorcy, może jej towarzyszyć jedna kopia krajowej deklaracji w postaci papierowej albo elektronicznej.

Ostatnim etapem wprowadzenia wyrobów budowlanych jest oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym wraz z informacją towarzyszącą. Oznakowaniu towarzyszą następujące informacje:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;
2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta;
3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;
4) numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe;
5) numer krajowej deklaracji;
6) poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych;
7) nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;
8) adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.
Porównując tenże zapis z wymogami w tym zakresie sprzed 1 stycznia 2017 r., należy zauważyć, że wprowadzono szereg zmian.

    Pierwszą nowością jest obowiązek umieszczania dwóch ostatnich cyfr roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym. W zakresie oznakowania znakiem CE ten obowiązek istnieje już od 2004 r., natomiast przy systemie krajowym nie było takiego wymogu. Rok, który umieszczamy, powinien pokrywać się z datą wstępnego badania typu, czyli: jeśli badanie było przeprowadzane w 2011 r., to do oznakowania dodajemy cyfry „11”.

    Kolejną zmianą jest brak konieczności wskazywania adresu zakładu produkcyjnego oraz obowiązek podawania adresu strony internetowej, na której jest udostępniona KDWU. Czekają nas też nowe sankcje za naruszenie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zmiany w przedmiotowym zakresie zostały wprowadzone przez ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Warto podkreślić, że zmiany te dotyczą wszystkich systemów wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu – zarówno z zakresie wyrobów zharmonizowanych, jak i niezharmonizowanych.

    W nowym trybie kary będą nakładane za pomocą decyzji administracyjnej i mogą być przymusowo ściągane w trybie egzekucji administracyjnej. Warto też podkreślić, że co prawda wysokość kar jest w gestii uznania organu orzekającego, to nie ma ten organ pełnej dowolności, ponieważ zgodnie z art. 36j ust. 3 UOWB, ustalając wysokość kar pieniężnych, właściwy organ uwzględnia w szczególności stopień, okoliczności naruszenia przepisów ustawy, liczbę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym niezgodnych z wymaganiami ustawy, uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także współpracę z właściwym organem prowadzącym postępowanie, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania.

    Sam katalog kar jest zawarty w art. 36a do 36i. Szczegółowe wskazanie podmiotów podlegających sankcjom, stanów faktycznych i kar, wraz z moim opisem przykładowych sytuacji faktycznych mogących skutkować ukaraniem, przedstawia tabela nr 1.

przepisy tabela
    
Grzegorz Skórka

DESIGN, ARCHITEKTURA, NIERUCHOMOŚCI…

4 Design Days to największe w tej części Europy wydarzenie na rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Ekspozycjom towarzyszyły dyskusje o kreowaniu atrakcyjnej przestrzeni publicznej, planowaniu miast oraz o tym, jak budować konkurencyjność poprzez design.

4dd 1Przez cztery dni, 16–19 lutego, ikony światowego i polskiego designu, architekci i projektanci, producenci i firmy usługowe oraz deweloperzy, inwestorzy i samorządowcy dyskutowali o tym, co inspiruje i kreuje światowe trendy w architekturze i designie. Spotkaniu towarzyszyły imprezy branżowe, w tym Property Forum Katowice, Housemarket Silesia Forum 2017, Forum Branży Meblowej.

Spotkanie z designem i architekturą miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wykłady, dyskusje, prezentacje, gale rozdania nagród, wystawy oraz ekspozycja ponad 250 wystawców – taka była II odsłona święta architektury, designu i nieruchomości. Wydarzenie zasługuje na wyróżnienie, gdy wziąć pod uwagę frekwencję uczestników – blisko 25 tys. osób.

4dd 34 Design Days zdaje się wpisywać w potrzeby prezentacji dokonań branży kamieniarskiej dla szerszego kręgu odbiorców, czego dowodzi fakt, że na długo przed rozpoczęciem imprezy miejsc dla wystawców po prostu… zabrakło. Kto miał szczęście? Ze znanych nam swe stoiska przygotowali: firma Marmur Dulemba z Kobielic – oficjalny przedstawiciel na południową Polskę spieków kwarcowych Neolith, firma Cereser Marmi S.p.A. – anonsująca od niedawna swoją innowacyjną aplikację na urządzenia mobilne. Skądinąd kamień był eksponowany często. Wspomnijmy tu np. o aranżacji stoiska firmy Mebel Rust. Blat kamienny, ale też skóra, metal… – propozycja odważna stanowiła odpowiedź na poszukiwania konsumentów ceniących szeroko rozumianą jakość życia, w nowoczesnej, niespotykanej, funkcjonalnej i ergonomicznej formie. Premierę w Katowicach miała także najnowsza propozycja firmy Hoder.

– Granitowy zlewozmywak kuchenny skrywa pełną automatykę, więc może pełnić swe pierwotne funkcje lub powiększać powierzchnię blatu – a wszystko to dzięki mechanizmowi unoszącemu jego dno – przybliżała walory rozwiązania Natalia Głuszek.

4dd 24 Design Days dla profesjonalistów (16–17 lutego) to ponad 40 paneli dyskusyjnych, prezentacje „short stories”, debaty poświęcone trendom i kierunkom rozwoju architektury, wzornictwa przemysłowego, poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, co jest tworzywem nowoczesnych miast i jak projektować dla tzw. millenialsów, rozmowy o miastach przyszłości, rewitalizacji przestrzeni miejskiej i designie przyjaznym człowiekowi. Odnotujmy tu cieszące się sporym zainteresowaniem słuchaczy spotkanie zatytułowane „Szlachetny, elegancki, ponadczasowy – taki jest kamień”. O pięknie kamienia naturalnego mówiła Bożena Chrobak z Cereser Marmi S.p.A., a także przedstawiciele Stegu Sp. z o.o. Walory łupków dachowych w nowoczesnej i tradycyjnej architekturze prezentował Dawid Koziołek – dyrektor działu pokryć dachowych i systemów elewacyjnych firmy Rathscheck.

Rafał Dobrowolski
Fot. R. Dobrowolski

Świat Kamienia nr 2 (105) 2017


SK 104 Okładka www 184x260pix      SK 105_Okładka_www_400x566pix            SK 106 Okładka www 240x340pix          
Poprzednie wydanie 1(104)2017   Świat Kamienia 2(105)2017   Następne wydanie 3(106)2017DESIGN, ARCHITEKTURA, NIERUCHOMOŚCI…

4 Design Days to największe w tej części Europy wydarzenie na rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Ekspozycjom towarzyszyły dyskusje o kreowaniu atrakcyjnej przestrzeni publicznej, planowaniu miast oraz o tym, jak budować konkurencyjność poprzez design.

4dd 1Przez cztery dni, 16–19 lutego, ikony światowego i polskiego designu, architekci i projektanci, producenci i firmy usługowe oraz deweloperzy, inwestorzy i samorządowcy dyskutowali o tym, co inspiruje i kreuje światowe trendy w architekturze i designie. Spotkaniu towarzyszyły imprezy branżowe, w tym Property Forum Katowice, Housemarket Silesia Forum 2017, Forum Branży Meblowej.

WYRÓB BUDOWLANY

Bez wątpienia obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku akty prawne pozwolą łatwiej poddać weryfikacji uchybienia producentów wyrobów budowlanych z kamienia, ale też lepiej „dopasować” karę. Z drugiej strony… pracowników organów nadzoru budowlanego czeka teraz więcej pracy. Powód?

Zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r., nie zostały przyjęte jednym aktem prawnym. W pierwszej kolejności została uchwalona Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności – w ustawie tej zawarto najważniejsze zmiany dotyczące systemu wprowadzania wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym do obrotu oraz upoważniono ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania oraz mieszkalnictwa do wydania rozporządzenia wykonawczego w ww. zakresie.
                                                                                                                                            Zobacz więcej...Ponadto:
  ZAMÓW PRENUMERATĘ
 • Spis treści
 • Table of contents
 • Od redakcji   
 • Editorial   
 • Szczęśliwy w miejscu pracy?    
 • Are you happy in your workplace?    
 • O etosie zawodu   
 • On the ethos of profession   
 • (Nie)bezpieczna kamieniarska misja w Brazylii    
 • Impresje z odwołanych targów   
 • BUDMA 2017   
 • Securityscape   
 • Design, architektura, nieruchomości…   
 • Metropolia dwóch kontynentów   
 • Aby ze skały wytrysnęła woda   
 • Pierwszy konkurs Trawertyn Design rozstrzygnięty!   
 • Wyrób budowlany   
 • Lapitec® z technologią Bio-Care   
 • Konglomeraty marmurowe   
 • O kartach technicznych produktów    
 • Czemu (też) nie dach?   
 • Rogala – największy wybór kamieni od ręki    
 • Budynek biurowy firmy WITTCHEN   
 • The best solution? Autoblaster CNC!   
 • Obróbka strumieniem wody spieków kwarcowych   
 • O założeniu parkowym, cz. 1   
 • Cmentarz w Partenkirchen, cz. 3   
 • Schody granitowe, cz. I   

 

Do not wait add your business to our directory!!

 

Add company...

 

Add small ads/strong>

to our base

 

 

Ogłoszenia...

Targi Xiamen 2012
45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
Woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Tel. +48 77 402 81 22
Advertising:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
     All rights reserved - Swiat-Kamienia 1999-2012
     Design and implementation: Wilinet